RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS r.y:n säännöt

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 §.

NIMI.

Yhdistyksen nimi on Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys r.y. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää lyhennystä RKY.

2 §.

KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Suomen tasavallan alue. 

II YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

3 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) tehdä evankelioimis- ja sielunhoitotyötä evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen hengessä rautatieläisten keskuudessa;

2) koota yhteen niitä rautatieläisiä perheineen, jotka Pyhän Raamatun mukaisesti tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen sekä tahtovat uskossa ja elämässä olla hänen opetuslapsiaan. 

4 §.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1 ) järjestää yleisiä koko maata käsittäviä juhlia sekä paikallisia kokouksia;

2) muodostaa eri paikkakunnilla raamattupiirejä, työseuroja ja muita työmuotoja yhteistoiminnassa paikallisen seurakunnan kanssa;

3) toimintaperiaate rautatierakennustyömailla yhteistoiminnassa rakennuspäälliköiden kanssa hartaustilaisuuksia ja kristillisessä hengessä tapahtuvaa valistustoimintaa;

4) suorittaa sosiaalista työtä rautatieläisten keskuudessa.

III

5 §.

Niillä liikennepaikoilla tai rautatierakennustyömailla olevilla työpaikoilla, joilla on tarpeellinen määrä jäseniä, voidaan muodostaa rekisteröimätön piiri. Piiri valitsee itselleen esimiehen ja muut tarpeelliset virkailijat, joiden tehtävänä on välittää kirjeenvaihtoa yhdistyksen hallituksen kanssa, ilmoittaa sille uudet jäsenet, kantaa jäsenmaksut sekä muutenkin johtaa yhdistyksen Toimintaa paikkakunnalla ja läheisillä liikennepaikoilla.

IV JÄSENISTÖ

6 §.

Yhdistykseen kuuluu jäseniä ja kannattajajäseniä sekä yhdistyksen valitsemia kunniajäseniä.

7 §.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee johtokunnalle ilmoittautumalla jokainen 15 vuotta täyttänyt rautatieläinen ja rautatierakentaja sekä heidän 15 vuotta täyttäneet perheen jäsenensä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

8 §,

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, ja hänet katsotaan yhdistyksestä eronneeksi ilmoituksen tekemisestä lukien. Jos jäsen kolmena peräkkäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, pidetään häntä yhdistyksestä eronneena.

9 §.

Hallituksella on oikeus, jos jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai muulla tavoin armottomasti, riistää häneltä äänioikeus määräajaksi tai toistaiseksi, ja jos tämän ei katsota riittävän, erottaa hänet yhdistyksestä.

10 §.

Kannattajajäseneksi voi hallitus harkintansa mukaan hyväksyä muita kuin 7 §:ssä mainittuja henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua jäseniä, jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

V  TOIMIELIMET

11 §.

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Tarvittaessa voi yhdistyksen kokous tai hallitus asettaa valiokuntia määrätehtäviä varten.

VI  YHDISTYKSEN KOKOUKSET.

12 §.

Korkein päätäntävalta yhdistyksessä kuuluu kokoukselle.

13 §.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun ja toinen varsinainen kokous kesä-elokuun aikana. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se asian käsittelyn vuoksi katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, jos vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenistöstä sitä erityisesti hallitukselta kirjallisesti vaatii, 

14 §.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen lehdessä "Siipipyörässä" vähintään kahta viikkoa ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella, sekä samassa ajassa piirien välityksellä jäsenille lähetetyillä kiertokirjeillä tai muulla yhdistyksen kokouksen sopivaksi katsomalla tavalla.

15 §.

Puhe- ja äänivalta kokouksissa on kaikilla jäsenistöön kuuluvilla lukuunottamatta sellaisia, joilta äänivalta mahdollisesti on evätty. Vaalit suoritetaan enemmistövaalina. Jos valittavia on useampia kuin yksi, voidaan käyttää suhteellista vaalitapaa. Suhteellinen vaali toimitetaan umpilipuin, jolloin kukin äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on valittavia ja asettaa ne harkintansa mukaiseen järjestykseen. Vaalin tulosta, laskettaessa katsotaan ensimmäisen saavan täyden äänen, toisen puoli ääntä, kolmannen kolmasosan ääntä jne. 

16 §.

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessaan joku kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö. 

17 §.

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:

1 ) käsitellä hallituksen toimintakertomus;

2) valita yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;

3) määrätä   jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus;

4) käsitellä ja päättää hallituksen tekemästä talousarvioesityksestä;

5) valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet;

6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

18 §.

toisen varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

1) vahvistaa tilintarkastajain lausunnon perusteella tilinpäätös;

2) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muusta toimenpiteistä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili ehkä antavat aihetta;

3) käsitellä muut mahdolliset asiat. 

19 §.

Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset sekä tärkeimpien asioiden käsittelyssä esitetyt mielipiteet. Kirjallisen lausunnoin voi yhdistykssen jäsen saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta henkilöä ja sitä varten valittua yhdistyksen jäsentä. 

20 §.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on toisin määrätty.

Äänestykset toimitetaan puheenjohtajan sopivammaksi harkitsemalla tavalla, mutta jos 1/4 kokouksen äänivaltaisista jäsenistä vaatii, niin äänestys suoritetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

VII  HALLITUS

21 §.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtaja ja sihteerin ja taloudenhoitajan, joista kaksi viimeksimainittua voi olla hallituksen ulkopuolelta. Vuosittain eroaa hallituksesta puheenjohtaja ja ensi kerralla arvan kautta, neljä jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 5 jäsentä on läsnä.

Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja soveliaimmaksi katsomallaan tavalla, ja on hänen tällöin sen jäsenille annettava tieto käsiteltävistä asioista.

22 §.

Hallituksen tehtävänä on:

1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat;

2) huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten täytäntöönpanosta;

3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan,

4) käyttää päätösvaltaa kaikissa niissä asioissa, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi.

23 §.

Hallituksen kokouksissa pitää sihteeri tai hänen poissa ollessaan joku toinen hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö pöytäkirjaa, joka tarkastetaan kokouksen soveliaimmaksi katsomalla tavalla.

24 §.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa. Puheenjohtajan tehtävänä on erityisesti:

1) valvoa, että yhdistyksen sääntöjä tarkoin noudatetaan ja että yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön;

2) johtaa hallituksen toimintaa;

3) valvoa virkailijoiden ja mahdollisten valiokuntien toimintaa. Puheenjohtajan avustaa näiden tehtävien hoidossa varapuheenjohtaja.

25 §.

Sihteerin tehtävänä on:

1) pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa,

2) huolehtia yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen ja hallituksen kokouskutsuista ja esityslistoista;

3) antaa tieto yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätöksistä niille, joita ne henkilökohtaisesti koskevat;

4) yhdessä puheenjohtajan kanssa hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa;

5) hoitaa     yhdistyksen arkistoa ja valokuvakokoelmaa

6) ylläpitää yhteyttä muihin samassa tarkoituksessa toimiviin yhdistyksiin;

7) pitää luetteloa kaikista yhdistyksen jäsenistä ja kannattajajäsenistä sekä kunniajäsenistä;

8) ottaa vastaan uusien  jäsenten ilmoittautumiset;

9) huolehtia yhdessä taloudenhoitajan kanssa jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen keräämisestä.

VIII  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

26 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai kaksi johtokunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä yhdessä.

XI  YHDISTYKSEN TALOUS

27 §.

Yhdistyksen taloutta, hoitaa taloudenhoitaja hallituksen valvonnan alaisena.

28 §.

Taloudenhoitajan tehtävänä on:

1) hoitaa yhdistyksen kirjanpito ja tehdä tilinpäätös;

2) laatia hallitukselle esitys yhdistyksen talousarvioksi;

3) kantaa yhdistykselle tulevat maksut ja suorittaa menot;

4) hoitaa ja pitää luetteloa yhdistyksen irtaimesta omaisuudesta;

5) toimittaa muitakin yhdistyksen taloudenhoitoon kuuluvia tehtäviä.

29 §.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan kalenterivuosittain laadittavan ja yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Taloudenhoitajan tulee tilivuoden päätyttyä vähintään kaksi viikkoa ennen toista varsinaista kokousta antaa tilit tilintarkastajille.

30 §.

Tilintarkastajien on esitettävä vuotuinen tarkastuskertomus yhdistyksen toisessa varsinaisessa kokouksessa.

31 §.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia tarkoituksensa hyväksi. Yhdistyksen hyväksi tehty testamentti on hallituksen valvottava.

X   ERITYISET SÄÄNNÖKSET

32 §.

Yhdistyksen toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

33 §.

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, tai ehdotetaan näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan ehdotuksen hyväksytyksi tulemiseen, että sitä kahdessa perättäisessä vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jonka kokouskutsussa asia on mainittu, kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista.

34 §.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat Kirkkohallitukselle käytettäväksi tavalla, joka on mahdollisimman lähellä tämän yhdistyksen tarkoitusperiä.

35 §.

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun yhdistyksen kokous on ne hyväksynyt ja ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

Oikeusministeriö on hyväksynyt nämä säännöt heinäkuun 18 päivänä 1958.